Cải cách hành chính - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
CÔNG VĂN: V/v nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn xã

CÔNG VĂN: V/v nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn xã

KẾ HOẠCH: Tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

KẾ HOẠCH: Tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024

Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Chấp năm 2024

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Chấp năm 2024

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký...

Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký...

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9%

Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9%

Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH